عمانيها، داور ايران- ازبكستان

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تيم ملي ايران در ســومين ديدار برگشــت مرحله نهايي انتخابي جام جهاني 2018 روســيه، دوشــنبه 22 خرداد از ســاعت 21:15 در ورزشگاه آزادي به مصاف ازبكستان ميرود.

طبق اعالم فيفــا، داوران قضاوت كننده در اين بــازي همگي از عمان هستند و دو ناظر اهل مالزي اين بازي را نظارت خواهند كرد. داور وسط: احمد ابوبكر كمك داور اول: حامد سليمان كمك داور دوم: ابوبكر سليم داور چهارم: يعقوب عمر مبارك ناظر داوري: محمد سوبخيدين از مالزي ناظر مسابقه: كايدتوم هيرو از مالزي

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.