پروين:‌از‌ناراحتي‌طاهري‌ناراحت‌شدم‌

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

علي پروين پيشكسوت باشگاه پرسپوليس بعــد از ديدار با علياكبــر طاهري گفت: «امروز (شنبه) به باشگاه پرسپوليس آمدم تا با طاهري ديــدار كنم. آنقدر طاهــري ناراحت بود كه من هم ناراحت شــدم. باشگاه مشكات مالي زيادي دارد.» وي دربــاره بازيكنــان جذب شــده به پرسپوليس گفت: «تا اينجا پرسپوليس 3 بازيكن خــوب گرفته و مــن به آنها تبريــك ميگويم، مهمترين موضوع اين است كه پرسپوليس فصل بعد هم قهرمان شود اما مسائل مالي از هر چيزي مهمتر است. به هر حال تيمي كه آسيايي است هزينههاي زيــادي دارد و فكــر ميكنم خيلي راحت 50 ميليارد تومان اين باشگاه هزينه دارد. بايد نظــام و وزارت ورزش به باشــگاهها كمك كنند.»

پروين در خصوص ديدار پرسپوليس مقابل االهلي عربســتان در ليگ قهرمانان آسيا گفت: «فكر ميكنم بازي ســختي خواهــد بود اما به اعتقاد من پرســپوليس از اين مرحله هم صعود خواهد كرد.»

سرمربي اســبق تيم ملي فوتبال كشورمان درباره ديدار ايران و ازبكســتان كه روز دوشنبه برگزار ميشــود، گفــت: 22« خــرداد همه ما جشــن صعود خواهيم گرفت البته من نميتوانم مثل مردم در خيابان خوشــحالي كنم، مردم در خيابان جشن ميگيرند و من هم در خانه خودم! من هنوز هم معتقد هســتم كــه تيم ملي گل نميخورد و به جام جهاني صعود ميكند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.