كمك‌هاي‌مردم‌ي ‌به‌جيب‌ چه‌كسي‌مي‌رود؟

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

در روزهاي پاياني ســال گذشته و با باال گرفتن مشــكات مالي باشگاه پرســپوليس ايــن باشــگاه در اقدامي عجيب و تازه شــماره حســابي اعام كرد تــا هواداران ايــن تيم كمكهاي نقدي خــود را به آن حســاب كه در يك موسســه مالي اعتباري بود بريزند. موسســه مالي كه يكي از حاميان مالي اصلي باشگاه هم هست.

بعد از اعام شماره حساب توسط باشگاه پرسپوليس در اكانتهاي رسمي باشــگاه در فضــاي مجازي و ســايت رسمي باشگاه مراجع ذيربط وارد كار شــدند. از آنجايي كه طبق قانون هيچ شــركت دولتي مانند شركت فرهنگي ورزشي پرسپوليس حق افتتاح حساب در موسســات مالــي غيردولتي ندارد، از مراجــع ذيصاح در مورد باشــگاه پرســپوليس استعام شــد و مشخص شــد كه اين باشــگاه هيچ حســابي در موسســه مالي كوثر نــدارد. حتي در نامه اين موسســه مالــي در تاريخ ‪2 /30‬ / 96 بــه يكي از مراجع ذيربط اعام شد باشــگاه پرســپوليس هيچ حسابي در موسسه مذكور ندارد!

شماره حسابي كه از طرف باشگاه پرســپوليس براي كمكهــاي مردمي در ايــن موسســه مالي اعام شــده به نــام «كمكهــاي مردمي هــواداران پرسپوليس» ثبت شــده است. حسابي كه اگر به نام هواداران باشد بايد با مجوز افرادي كه در اساسنامه كانون هواداران داراي حق امضا هستند باشد. كانوني كه سال 81 توســط اكبر غمخوار تأسيس شــده و پروانه فعاليت ايــن كانون هم متعلق به غمخــوار و ديگر اعضاي ثبت شده آن اســت. هرگونه حكم و سمتي در اين كانون بايد به ثبت رسمي برسد كه نرســيده، هر چند اينكه اين حساب به نام كدام فرد حقيقي يا حقوقي است همچنان مبهم است؟!

حــاال ســواالتي مطرح اســت كه مسووالن باشــگاه پرسپوليس بايد به آن پاســخ دهند. در شرايطي كه طبق اعام موسسه مالي كوثر باشــگاه پرسپوليس حســابي در اين موسســه ندارد، شماره حســاب اعامي توســط چه شــخص حقيقي و حقوقي افتتاح شــده اســت؟ پولهاي واريــزي هواداران كجا ميرود؟ چرا از تاريخ 22 فروردين 96 كه آخرين اعام كمكهاي مردمي بوده هيچوقت از طرف باشگاه به صورت رسمي مبلغ اين كمكها اعام نشده؟ چرا هيچوقت اعام نشــده كه اين پولها كجا خرج شــده و سوالهاي بيشــمار ديگری كه منتظريم مسوالن باشگاه پرسپوليس به آنها پاسخ بدهند و ابهامات را شفاف كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.