امام‌يفر:‌دو‌بازيكن‌خارجي‌خوب‌بگيرند‌

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

عليرضا امامــي فر درباره محــل ميزباني پرسپوليس از االهلي ميگويد: «من فكر ميكنم امارات به لحاظ تماشــاگر گزينه خوبي باشد اما در آن مقطــع از فصل و حتي ســاعت 8 شــب هم رطوبــت و دماي باالي هوا پرســپوليس را اذيت خواهد كرد. بنابراين بهتر اســت باشــگاه پرسپوليس به همان گزينههاي آسياي ميانه فكر كند. در واقع اگر در كشــورهاي غير عرب بازي كنيم و عربســتانيها هم احساس كنند به جاي جديدي وارد شــدهاند براي تيم ما بهتر اســت. از طرفي تاجيكســتان و تركمنستان ريشههاي فرهنگي مشتركي با ما دارند.»

مربي ســابق پرســپوليس ادامه ميدهد: «بهتر اســت آقاي طاهري يــك تيم كه در اين مســاله شــناخت و قدرت كافي دارند را مامور رســيدگي به اين مســاله كنند و راحت از اين اتفاق نگذرند چرا كه االن پرســپوليس شــانس رســيدن به نيمهنهايي ليگ قهرمانان آســيا را دارد و بعد از ســالها ميتوانند آرزوي هواداران را برآورده كنند.»

اماميفر درباره نقل و انتقاالت پرسپوليس هم ميگويد: «من شــناختي از سيامك نعمتي ندارم. ايشــان بازيكن جوان و خوبي اســت اما پرســپوليس بايد تيم اصلي قدرتمندي داشــته باشد چون االن چشم انداز ما قهرماني آسياست و ســال آينده بايد پرســپوليس را قدرتمندتر از گذشته ببينيم. به نظر من اگر دو بازيكن خارجي با كيفيت ديگر جذب ميشــدند، بقيه بازيكنان هــم با انگيزهتر كار ميكردند و به غير از دو جام داخلي براي قهرماني آســيا هــم مدعي جدي بوديم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.