سروش‌–‌الخور‌را‌تمام‌شده‌بدانيد‌

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

صبح ديروز روزنامه العرب قطر در گزارشــي ضمن اشاره به سطح فني باال و سوابق رفيعي در فوتبال ايران و باشــگاههاي قبلياش نوشت: «سروش رفيعي، بازيكن خط مياني پرسپوليس قرارداد يكســالهاي با باشــگاه الخور منعقد كرد. اين قرارداد در صورت رضايت طرفين پس از اين مدت براي يك ســال ديگر نيز قابل تمديد خواهد بود.» در شــرايطي كه با توجه به سابقه رســانههاي قطري نميشد به اين خبر اســتناد كرد اما ساعاتي بعد با استناد به نقل قول مدير رســانهاي تيم الخور ميشد اين انتقال را تمام شده دانست. محمد المحص گفت: «ما با سروش رفيعي، بازيكن پرســپوليس به توافق رســيديم تا قراردادي يكساله با ما امضا كند و در صورت رضايت طرفين اين قرارداد را تمديد كنيم. توافقات نهايي انجام شــده اســت ولي هنوز قرارداد نهايي امضا نشده است و منتظر بازيكن هستيم تا براي امضا قرارداد به دوحه بيايد.» البته جالب اينجاســت كه بعد از اين خبر باز هم گفته ميشــد احتمال ماندن رفيعي در پرسپوليس وجود دارد. ظاهرا فردي كه به نوعي از ســوي برانكو ماموريت دارد تا قرارداد سروش رفيعي را تمديد كند، مدعي شــده ديروز صبح با اين بازيكن ارتباط برقرار كرده و او پيوســتنش به تيم قطري را تكذيب كرده.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.