عصبانيت‌ هواداران‌االهلي

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

شرايط ظاهرا متفاوت پرسپوليس و االهلي در فاصله دو ماه مانده تا بازي دو تيم، رسانهها و هواداران عربستاني را نسبت به وضعيت نماينده كشورشــان در مرحله يك چهــارم نهايي ليگ قهرمانان آســيا حســاس كرده است. در همين خصوص روزنامه الشــرق االوســط عربســتان نوشــت: «تيم فوتبال پرسپوليس حريف االهلي در فصــل جابهجايي تابســتاني عملكرد خوبي داشته و ســه بازيكن به نامهاي گادوين منشا، شجاع خليلزاده و سيامك نعمتي را جذب كرده است. اين در حالي است كه سران باشگاه االهلي دســت روي دست گذاشتهاند و نه تنها بازيكني را جذب نكردهاند، بلكه وضعيت ســرمربي تيم هم در هالهاي از ابهام اســت.» به نوشته الشرق االوســط هواداران االهلــي از وضعيت تيم خود نگران و عصباني هســتند، چــرا كه حريف آنها (پرســپوليس) در فصل جابهجايي تابستاني به خوبي خود را تقويت كرده اســت. اين در حالي است كه تيم محبوب آنها تنها يك دروازهبان را جذب كرده و وضعيت مبهمي دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.