سخنراني‌برانكو‌ در‌دانشگاه‌

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

برانكو براي استراحتي حدودا سه هفتهاي راهي كرواسي شده اما در همين زمان و در كشور خودش هم استراحت فعال دارد. آخرين خبر در مورد ســرمربي پرســپوليس اين است كه او در اين ســفر هم پيگير كارهاي مرتبط به ورزش و فوتبال بود و در برخي از دانشگاههاي كرواسي به سخنراني پرداخت. برانكو كه داراي مدرک عالي حركت شناسي ورزشي است و در اين زمينه در دانشگاه هم تدريس كرده است در آكادمي عالي مربيگري كرواسي سخنراني كرد. او همچنين در شــهر رييكا به مدت 3 روز ســخنراني داشت تا دانشجويان اين دانشگاه از دانستههاي سرمربي پرسپوليس بهرهمند شوند. سرمربي پرسپوليس براي رسيدگي به امور شخصي خود چند روزي را به آلمان رفته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.