از ابتدا ميخواستم مثل صمد باشم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مليپــوش جــوان بســكتبال ايران ميگويد تمام تاشم را ميكنم تا در جام جهانــي 2۰19 پيراهن تيم ملي را به تن كنم.

نويد رضاييفر كه يكي از جوانهاي اردوي كنونــي تيــم ملي اســت، درباره اردوهــاي تيم ملي پيش از اعزام به چين ميگويد: «خدا را شــكر اردوهاي بسيار خوبي داشــتيم. زير نظر آقــاي حاتمي تمرينهــاي فشــرده و ســنگيني انجام داديــم و فكر ميكنم همــه بازيكنان به شــرايط ايدهآل رســيدهاند تا بتوانيم در ديدارهــاي تداركاتي نيز خوب كار كنيم. به نظرم بازيكنــان جواني در اردو حضور داشــتند و اين فرصت خوبي براي نفراتي مثل من است تا خودشان را نشان دهند و در غياب بازيكنان با تجربه در شــرايط حســاس قرار بگيرند و تجربه به دســت بياورنــد. من كه از ايــن اردو تجربههاي خوبي كسب كردم و انشاءا... كه در چين هم بتوانم خوب كار كنم.»

رضاييفر كه در ســالهاي گذشته با مهرام كار كرده و در ليگ دســته يك حضور داشته است در پاسخ به اين سوال كه آيا زمان آن نرســيده كه به ليگ برتر بيايد و خودش را در سطح اول بسكتبال كشــور نشــان دهــد؟ ادامــه ميدهد: «اميدوارم كه امســال مهرام به ليگ برتر بيايد و اين اتفاق بيفتد. با اين حال من از هفده سالگي در مهرام و دو سال در ليگ برتر بودم. نايب قهرماني و قهرماني هم در ليگ برتر به دست آورديم اما از آن سال كه مهرام نخواست در ليگ برتر باشد و به دسته يك رفت من هم در اين تيم ماندم. شــرايط درســيام را ديدم و با توجه به يكسري مسائل و مشورت با پدرم تصميم گرفتم كه در مهرام بمانم.»

رضاييفر در پاســخ به اين سوال كه آيا ميتواند در كاپآسيا پيراهن تيم ملي را بپوشــد ميگويد: «بعــد از پايان ليگ دســته يك من تمريناتم را ادامه دادم و از همان روز با خودم گفتم كه تاشــم را بكنم تا در جام جهاني 2۰19 پيراهن تيم ملي را به تن كنم. انشاءا... در اين مسير هم بتوانم در كاپ آســيا حضور داشــته باشــم اما ميدانم كه بسيار سخت است. من چيزي كم نميگذارم.»

مليپوش جوان بســكتبال ايران در پاسخ به اين سوال كه هميشه هدفش در تيم ملي چه بوده؟ گفت: «من از كودكي يك الگو داشتم و او صمد نيكخواه بهرامي اســت. صمد يك بازيكن بي نظير است و من هميشه تاش كردم مثل او شوم و به جايگاهش برسم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.