ترس از تعويض

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

ايران ورزشی- بازي ايران و بلژيك ســواي نتيجه، نكاتي داشت كه نبايد به ســادگي از كنارش گذشــت. ما اگرچه توانســتيم پس از باخت در ســت اول، در ســت دوم آنقدر حريــف كم تجربه مان را تحت فشــار بگذاريم و به سادگي پيروز ميدان شويم و در ادامه تكرار اين فشار ست ســوم را هم به ما داد اما در مديريت كــردن چالشهاي بازي، نظير آنها كه در ست اول و دوم به وجود آمد ناتوان بوديم. ما در مديريت چالشهاي بــازي ناتوان بوديم و اين ناتواني به طور مســتقيم متوجه مربي است. مربي كه در تمام طول بازي اول در تهران، مانند ديدارهاي قبلي اش، دســت به تعويض نبرد مگر وقتي مجبور شــد! در بازي با بلژيك هم در تمام طول پنج ست بازي، تنها شــاهد تعويضهاي تــك امتيازي براي دفاع يا ســرويس بوديــم و هيچ بازيكني در طول پنج ست تعويض نشد!

دســت نزدن به تركيــب يك تيم نشان از عملكرد بدون نقص آنها دارد.

اما تيمي كه دو ســت بــه حريف ميدهــد بــدون نقص بــازي ميكند؟ اصا خود معــروف به صراحت ميگويد كه روزشــان نبوده و خوب نبودهاند اما مربي چنين اعتقادي نداشته و دست به تركيبش نمــيزد. زمانهايي كه محمد موســوي تمركــزش را از دســت داده، ســعيد معــروف عصبي شــده و فرهاد قائمي خوب كار نميكند. زمانهايي كه اميــر غفور يكي يكي ضربههايش به تور و دســت مدافعان ميخورد، چرا ريسك تعويض، حتي به اندازه چند امتياز را به جان نميخرد؟ ميترســد يا هنوز ديگر بازيكنانــش را به خوبي نميشناســد و ترجيح ميدهد فعا فقط به نامها اعتماد و اكتفا كند؟

اين ســوالي اســت كه كوالكوويچ بايد جواب دهد. آن هم در شرايطي كه او تا به اينجا هــر زمان تعويض كرده و بازيكنان جانشين را به ميدان فرستاده، ضرر نكرده و چه بســا جانشين عملكرد بهتري نيز داشــته است. در همين بازي با بلژيك در نهايت ميخواســتيم همين دو ســت را به حريــف بدهيم اما ال اقل رضا قرار توانســته بود چنــد امتياز در زمين باشد، معنوينژاد كه نامش سالن را به هوا فرســتاد چندتايي اسپك بزند و بــار را از دوش عبــادي پــور بردارد. صالح افزون هم ميتوانست با اعتماد به نفس فوقالعادهاي كه پيدا كرده، اجازه چندين امتياز اســتراحت را به كاپيتان معروفي بدهد كه زير فشار بسياري بوده و نياز به استراحت در چهرهاش مشهود بود. با اين حال كوالكوويچ گويا فوبياي ايــن كار را دارد و دســتش به تعويض نميرود! شايد هم اين سياست اوست اما او به جاي تعويض با چه روشــي تيمش را مديريت ميكند و چرا حاال كه از اين روش نتيجه نميگيرد، نميخواهد آن را عوض كند؟ نكتــه ديگــر اين بازي حســاس و هيجان انگيز هم خالي بودن بخشهايي از ســالن آزادي بــود. ســالني كه در سالهاي گذشــته جاي سوزن انداختن هــم نداشــت امــا چهــل هزارتوماني شــدن بليت بــازي و همچنين حمات تروريستي اخير، صندليهاي بسياري را خالي گذاشته بود.

ايــن نكته از ديــد بازيكنان و كادر فني هم پوشــيده نمانده بود و آنها هم خواستار ارزانتر شــدن قيمت بليتها شــدند. با ايــن حال بخــش مهمي از بليتها در سايت فروخته شده اما اينطور كه شنيده ميشود قرار است بليتهاي باقي مانده مقداري ارزانتر شود و بليت جايگاههای مختلف بــا قيمت متفاوتي عرضه شود تا همه بتوانند از آن استفاده كنند.

كوالكوويچ گويا فوبياي اين كار را دارد و دستش به تعويض نميرود! شايد هم اين سياست اوست اما او به جاي تعويض با چه روشي تيمش را مديريت ميكند و چرا حاال كه از اين روش نتيجه نميگيرد، نميخواهد آن را عوض كند؟

ديدار اول ايران در ليگ جهاني ختم به خير شــد. بلژيكي كه اكثر مردم تصور ميكردند سادهترين حريف ايران است، تا امتياز آخر برابــر ايران جنگيد و در آخر هم يك امتياز از اين بازي به جيب زد. يك امتياز در خانه حريف كه ميتواند در روز پاياني و ردهبندي نهايي حكم صعود يا عدم صعود شــگفتي ساز اين دوره از رقابتها را امضا كند. تيم ايران در خانه پيروز ميدان شد اما يك امتياز از دست داد. آنها هم انگار تا حدودي حريف را دست كم گرفته بودند؛ با اينكه ميدانستند صربستان را با نتيجه سه بر صفر در خانهاش شكست داده. حتما بايد يك ست به آنها ميداديم و به شرايط رواني متعادل در جهنم آزادي ميرسانديمشان تا بازي را جدي بگيريم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.