34 بسكتباليست به اردوي تيم جوانان دعوت شدند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

اردوي آمادگي تيم بسكتبال جوانان با حضور 4۳ بازيكن در روزهاي ۳2 تا 26 خرداد برگزار ميشود. اين اردو طي روزهاي سهشنبه تا جمعه هفته جاري در پايگاه ورزشي باشگاه كاله استان مازندران برگزار ميشود. سرمربيگري اين تيم برعهده حميد خليلي اســت. اين تيم خودش را براي حضور در رقابتهاي قهرماني جهان در مصر آماده ميكند. تيم بســكتبال جوانان سهميه حضور در مســابقات قهرماني جهان را با ايستادن بر ســكوي نخست مسابقات قهرماني آســيا در تهران كسب كرد. اين تيم در دوره گذشــته مسابقات جوانان جهان در يونان هم با هدايت فرزاد كوهيان حضور داشــت كه با عنوان نوزدهم به كار خود پايان داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.