معرفي كمانداران برتر كشور در جام رمضان

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مســابقات داخل ســالن تيراندازي با كمان جام رمضان با حضور 4۸ كماندار از ۰1 استان كشــور در سايت تيراندازي با كمان ورزشگاه آزادي تهــران برگزار شــد. در پايان ايــن رقابتها كه به مناســبت والدت امام حســن مجتبي (ع) در ســايت تيراندازي با كمان ورزشگاه آزادي تهران در رشــتههاي كامپوند و ريكرو و در دو بخش مردان و بانوان برگزار شد، نفرات برتر معرفي شدند. در ريكرو مردان، محمد صادق كبوداني (تهران)، مازيار ســهرابي (كرمانشاه) و ابوالفضل شاكري پارســا (تهران) به ترتيب اول تا ســوم شــدند. در ريكرو بانوان، فاطمه حاجيا... يار (تهران)، پريسا روحانيان (تهران) و مهســا غياثي (تهران)، ردههاي اول تا سوم را به خود اختصاص دادند. در كامپوند مردان، رسول امين زاده (تهران)، نعيم صالحي (تهران) و روحا... صدر كريمي (آذربايجان شــرقي) و همچنين در كامپوند بانوان، سكينه قاسم پور (مازندران)، آرزو طاهريان (تهران) و فاطمه گنجي (تهران)، اول تا سوم شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.