آغاز مرحله اول اردوي آمادهسازي تيم ملي ايروبيك از 24 تير

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مرحلــه اول اردوي آمادهســازي تيمهــاي ملي بزرگســاالن و جوانان ايروبيك ژيمناســتيك كشــورمان از 24 تيرماه آغاز ميشــود. مرحله اول اردوي آمادهســازي تيمهاي ملي بزرگساالن و جوانان ايروبيك ژيمناستيك كشــورمان در سال جديد از 24 تا ۸2 تيرماه در كمپ تيمهاي ملي در خانه ژيمناستيك برادران آذرپي زير نظر فدراسيون برگزار ميشود.

افــراد راه يافته به اين مرحلــه از اردو منتخبان رقابتهاي گزينشــي ارديبهشت ماه امسال هستند. مليپوشان كشورمان براي مسابقات ايروبيك ژيمناســتيك قهرماني آسيا آماده ميشوند كه شــهريورماه سال جاري در كشور مغولستان برگزار خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.