مربي كوبايي كارنامه ندارد

محرابي: فدراسيون بوكس در خواب است

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مليپوش سابق بوكس، فدراسيون را دليل اصلي مشــكالت و كسب نتايج ضعيــف تيم ملي بوكس در مســابقات اخير ميداند.

سجاد محرابي با اشاره به مشكالت و نتايــج ضعيــف تيم ملــي بوكس در مســابقات اخيــر گفت: «دليــل اصلي نتايج ضعيف تيــم ملي در خواب بودن مسووالن فدراسيون بوكس است كه به تيم ملي هيچ توجهي ندارند. فدراسيون هيــچ برنامهريزي بلند مدتــي ندارد و تنها به دنبال كارهاي زود بازده اســت اما متاسفانه چون برنامهاي ندارد به اين هدف هم نميرسد. كسب اين دو مدال برنز هم در بازيهاي كشورهاي اسالمي و قهرماني آسيا به دست خود بوكسورها رقم خــورد و فدراســيون بوكس هيچ نقشي در كسب اين مدالها نداشت.»

محرابي ادامه داد: «در حال حاضر كارهايي براي بهتر شدن شرايط بوكس صورت گرفته اما به دليل كار بلد نبودن مســووالن اين كارها به صورت اشتباه انجام شده اســت. در حال حاضر براي تيــم ملي مربــي كوبايــي آوردهاند اما هيچ كارنامه كاري موفقي براي خيمنز وجود نــدارد كه جاي تفكــر دارد. اگر ميخواهيم نتايج خوبي را كســب كنيم بهتر اســت از مربيان بزرگتر اســتفاده كنيم آن هم نه در تيم ملي بزرگساالن، بهتر اســت از اين مربيــان در ردههاي ســني پايه بهرهگيري كنيم تا ردههاي پايه را پرورش دهيم.»

مليپوش ســابق بوكس بــا انتقاد از كمبودهــا در اردوي تيم ملي گفت: «يكي ديگر از مشكالت اصلي تيم ملي نداشــتن اردوهاي خــوب و با كيفيت اســت. متاســفانه بوكســورهاي ما در بدترين شــرايط ممكن تمرين ميكنند اما كســي به اين مشــكل رســيدگي نميكند. در زمان ما حتي لباس تمرين هم وجود نداشــت كه اگــر به تيمهاي ملي ديگر ايران در رشــتههاي مختلف نگاه كنيــد اين مســاله كامال برعكس است.»

او بــا بيــان اينكــه جوانگرايــي درتيم ملي كار خوبي اســت، ادامه داد: «جوانگرايــي در صورتي ميتواند نتايج خوبي را حاصل كند كه در كنار جوانان از دو يا سه بوكسور با تجربه هم استفاده شود. اين جوانان تجربه ندارند بنابراين اگر از با تجربهها استفاده شود ميتوانند تجربيات خود را در اختيار جوانترها قرار دهند. قطعا نتايــج آن بهتر از دو مدال برنــز در دو تورنمنت بزرگ خواهد بود. بهتر است مســووالن فدراسيون بوكس كارهاي خود را اصوليتر پيش ببرند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.