چند ماده جديد در المپيك 2020

تالش براي افزایش تعداد بانوان

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

در كنار تصميمهايي كه براي وزنهبرداري گرفته شد، هيات اجرايي كميته بينالمللي نگاهي هم به ساير رشتهها داشت به طوري كه احتمال اضافه شدن چنــد ماده جديد به المپيك قوت گرفت. البته در همين نشســت درباره نحوه انتخاب ميزبانهاي دو دوره بعدي بازيهاي المپيك هم تصميم گيري شد.

در اين نشســت هيات اجرايي كميته بينالمللي المپيك تصميم گرفته شــد ميكس دوي 4 در صد متر و شناي 4 در صد متر به بازيهاي المپيك 2020 توكيو اضافه شــوند. همچنين احتمال اضافه شدن بسكتبال 3 در 3 و دوچرخهســواري آزاد BMX در بازيهاي 2020 وجود دارد. با توجه به اينكه IOC در نظر دارد بازيهاي المپيك توكيو با تعداد برابر زنان و مردان برگزار شــود، براين اساس ميكس رشــتههاي تيمي مثل جودو، تنيس روي ميز، تيراندازي و ســهگانه نيز از مواردي اســت كه به بازيهاي توكيو اضافه ميشوند. بر اين اساس تعداد مادههاي دوچرخهسواري به 12 ماده ميرسد. با توجه بــه تغييرات صورت گرفته تعداد زنــان در المپيك توكيو به 48/8 درصد خواهد رســيد. اين آمار در المپيك ريــو 45/2 درصد و لندن 44/2 درصد بوده اســت. از تصميمات مهم ديگري هم كه در اين نشســت توسط اعضاي هيات اجرايي گرفته شد، نحوه انتخاب ميزبانان دو دوره بعدي بازيها بــود. به اين ترتيب كه IOC (كميته بينالمللي المپيك) با انتخاب همزمان ميزبانان بازيهاي 2024 و 2028 موافقت كرد.

توماس بــاخ رييس كميته بينالمللــي المپيك در ايــن رابطه گفت: «اعضاي هيات اجرايي پيشنهاد دادند كه ميزباني بازيهاي 2024 و 2028 را به صورت همزمان اعالم كنيم كه البته تصويب اين موضوع زمان ميبرد و قرار است رأي گيري در اين رابطه 11 و 12 جوالي 20( و 21 تير) در لوزان انجام شود.»پيش بيني ميشود كه پاريس بهعنوان ميزبان بازيهاي 2024 و لسآنجلس بهعنوان ميزبان بازيهاي 2028 معرفي شود. رأيگيري نهايي براي بازيهاي المپيك 13 سپتامبر در ليما انجام ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.