احتمال تغییر در كومیته تیمي بانوان براي قهرماني آسیا

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

نايب رييس بانوان فدراســيون كاراته از احتمال تغيير در فهرست كوميته تيمي بانوان براي حضور در رقابتهاي قهرماني آســيا خبر ميدهد. افسانه باقري بعد از انتقادهايي كه در مورد انتخــاب نفرات كوميته تيمي مطرح شــد، ميگويد: « كوميته تيمي هنوز به صورت قطعي نهايي نشــده و شايد در يك هفته آينده شاهد تغييرات در فهرست اعزامي به قهرماني آسيا باشيم. همــه چيز به عملكرد نفــرات در اردوها بســتگي دارد و قطعا نحــوه حضور و ميزان آمادگي آنها مورد بررســي قرار ميگيرد و اگر تغييري الزم باشــد انجام ميشود.» او ادامه ميدهد: «با المپيكي شدن اين رشته همه كشورها سرمايه گذاري بيشتري دارند و اين موضوع كار را براي گرفتن نتيجه ســختتر ميكند. كاراتهكاهــاي ما تمرينات و اردوهاي خوبــي را در ايران تجربه ميكنند اما نياز به حضور در مسابقات متعدد تداركاتي در بيرون از ايران نيز احســاس ميشود. به طور مثال برخي از نمايندگان اعزامي به بازيهاي كشــورهاي اسالمي بعد از بازگشت از باكو با ســطح كيفي باالتري در انتخابيهاي تيم ملي شركت كردند كه همين امر مهر تاييدي بر تاثيرات مثبت حضور در مسابقات برون مرزي است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.