ابراز همدردي مدويد با شهداي حمالت تروريستي تهران

با ارسال نامهاي به سفير ایران در كشور بالروس

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

الكســاندر مدويد قهرمان افســانهاي كشــتي جهــان از بــالروس، حملههــاي تروريســتي در تهــران را از جانب خود و جامعه كشــتي اين كشــور محكــوم و به شــهداي حمله تروريســتها اداي احترام كــرد. در پيام مكتــوب مدويد به مصطفي اويسي ســفير ايران در بالروس كه انتشار يافت، آمده است: «تروريستها با اقدامهاي بيســابقه و غير انساني خود ميخواهند نه تنها صلح را در ايران بلكه در جهان از بين ببرند.»

حريف و دوست زنده ياد جهان پهلوان غالمرضا تختي در پيام خود افزوده اســت: «آرزومندم كــه خداوند ملت ايــران را از خطرهاي انجام چنين اقدامهاي ظالمانهاي حفظ كند. همراه با جامعه كشتي بالروس ضمن محكوميت اقدامهاي تروريســتي در تهران، آرزومند نابودي تروريسم در جهان هستم.» سه طالي المپيك ‪1968 ،1964‬ و 1971 و قهرمانــي جهان در ســالهاي ‪،1969 ،1967 ،1966 ،1963 ،1962‬ 1970 و 1971 در وزنهــاي مختلــف و عنوان بهترين كشتيگير آزادكار جهان در آن سالها، بخشي از كارنامه مدويد است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.