كاروان پيوند اعضا عازم اسپانيا ميشود

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

بيست و يكمين دوره مســابقات جهاني پيوند اعضا در 81رشته ورزشي از 4 تا 11تير به ميزباني ماالگا اســپانيا برگزار ميشود. بيست و يكمين دوره مســابقات جهاني پيوند اعضا در دو بخش زنــان و مردان در حالي به ميزباني ماالگا اســپانيا برگزار ميشــود كه كاروان پيوند اعضاي ايــران در قالب 80 ورزشــكار و در 8 رشته ورزشــي زنان (دووميداني، دو جاده، تنيس روي ميز، بدمينتون، پتانك، دارت، بولينگ و اســكواش) و در 01رشــته ورزشي مردان (دووميدانــي، دو جاده، تنيس روي ميز، بدمينتــون، پتانك، دارت، بولينگ، اسكواش، شــنا و دوچرخه ســواري) در اين رقابتها شركت ميكند. كاروان ايران چهارم تير عازم اسپانيا ميشود تا مسابقاتش را از پنجم تير ماه آغاز كند. كاروان ايران در دوره قبل كه در آرژانتين برگزار شد، در رده ششم قرار گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.