برگزاري اردوي آمادهسازي تيم كشتي فرنگي نوجوانان

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

اردوي آمادهســازي تيم ملي كشــتي فرنگــي نوجوانــان روزهــاي 21 تــا 31 خردادماه در خانه كشــتي شماره دو تهران برگزار ميشــود. اين اردو بــراي حضور در رقابتهاي قهرماني آســيا برگزار ميشود. عليرضا لرســتاني بــراي ايــن اردو از 34 ورزشــكار دعوت بــه عمل آورده اســت. رقابتهاي كشــتي نوجوانان قهرماني آسيا روزهاي 28 تير تا اول مرداد ماه در شــهر بانكوك تايلند برگزار ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.