آشوك كومار نماينده اتحاديه جهاني در مسابقات جام يادگار امام (ره)

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

آشوك كومار از هند بهعنوان نماينده اتحاديــه جهانــي كشــتي در رقابتهاي بينالمللي كشتي نوجوانان، جام يادگار امام (ره) حضور خواهد داشــت. ســومين دوره رقابتهاي بينالمللي كشتي آزاد و فرنگي نوجوانان، جام يادگار امام (ره) روزهاي 7 و 9 تيرماه در شــهرهاي چابهار و قم برگزار ميشــود. آشوك كومار داور درجه يك S1 از هند بهعنوان نماينده اتحاديه جهاني در اين رقابتها حضور خواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.