اسپالتي: من هيچكس نيستم

بازيكنان بايد لياقتشان را براي بازي در اينتر ثابت كنند

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

لوچانو اسپالتي رسما بهعنوان مربي اينترميالن قراردادي دوساله با اين تيم امضا كرد و در نخســتين مصاحبه از عظمت كاري كه پيش رو دارد، گفت: «من خيلي براي اين چالش هيجان زدهام و اينكه قرار است عضو يك خانواده بزرگ كه همان اينتر است، باشم. شايد حمايت و توجه ميليونهــا هوادار را يك مانع تعبير كنيم امــا ميتوانيم از آن بهعنوان انگيزه و يك منبع انرژي استفاده كنيم. كار زيادي در پيش داريم چون در فوتبال بايد حرفهاي و متعصبانه زحمت كشــيد بخصوص با توجه به شــرايطي كه تيم ما دارد. بايد بهتر شويم، ما بايد نتايج خود را با تاريخ باشــگاه منطبق كنيم، بايد احســاس تعلق كنيم، ديدهايم تيمهايي در ليگ و همچنين رقابتهاي حذفي چنين نگرشــي داشته و به موفقيت رســيدهاند. من شور و اشتياق هواداران اين باشگاه را درك ميكنم، بايد تيم را براي فصل بعد بسازيم.»

تنها چند ســاعت بعد از معارفه رسمي به هواداران، مربي ســابق رم گفت بازيكنان بايد ارزش خود را ثابت كنند و باشگاه نبايد چيزي را ثابــت كند. رســانههاي ايتاليايي ميگويند اشاره او به ايوان پريشيچ است كه شــايعات زيادي درباره رفتنش از نراتزوري مطرح ميشــود: «ما نيازي نداريم كسي را متقاعــد كنيــم. اينتر بهترين جايي اســت كه ميشــود در آن بازي كــرد و بازيكنان بايــد ثابت كنند ارزش بــازي در اين تيم را دارند. من با انگيزه اينجا آمده ام. اگر كساني هســتند كه اين انگيزه و اشــتياق را ندارند بهتر اســت به جايــي بروند كه فكر ميكنند ميتواننــد در آن عملكرد خوبي داشته باشند.»

او دربــاره وضعيت اينتر هم گفت: «با مديران باشــگاه درباره آينده حرف زديم، تيمهايي هســتند كه از ما جلوترند. موضوع مورد نظر دقيقا شــكاف بين تيمها است، بايد قوي باشيم و از ابتدا با قدرت شروع كنيم. فقط يوونتوس نيســت كه البته قابل احترام اســت اما بهعنوان حريف نبايد ترســي داشته باشــيم. دوســت دارم بازيكنان براي تيم كارهاي زيبايي انجام دهند. اگر ما در تمرين صددرصد نباشــيم، محال است كه برنده شــويم چون بقيه با تمام وجود تالش ميكنند. اگر نتيجه بگيريم خوشحالم و اگر نگيريم نه، حتي اگر مربي اينتر باشم و براي گروه بزرگي مثل ســونينگ كار كنم، مثل اين است كه من هيچ كس نيستم و كاري نكرده ام.»

اينتر در آســتانه شــروع فصل اخير به همكاري با روبرتو مانچيني پايان داد و ســكان هدايتش را به فرانك دي بوئر ســپرد اما او هم دوام نياورد و تيم با اســتفانو پيولي كه ســه بازي مانده به پايان فصل اخراج شــد، در نهايت نتوانست سهميه اروپا بگيرد. اين تيم كه در سال 2010 با ژوزه مورينيو ســه گانه را برد، از ســال 2012 در ليگ قهرمانان بازي نكرده، تيم كلوديو رانيري در مرحله يكهشتمنهايي آن فصل به مارسي باخت و حذف شد.

اما هــواداران اينتر ميتوانند بــه مربي كه از بهترينهــاي ايتاليا محســوب ميشــود و رم را به رتبه دوم رساند، خوشــبين باشند. او در اودينزه، رم و زنيت ســنت پترزبورگ عملكرد موفقي داشت تا اينكه در ژانويه 2016 جاي رودي گارسيا را گرفت و تيم در فصل اول او سوم شد. در فصل اخير هم فقط 4 امتياز كمتر از يوونتوس داشت.

از فصل آينده سهميه ايتاليا در ليگ قهرمانان از سه به چهار افزايش مييابد و در بيانيه اينتر در معرفي اســپالتي آمده: «اسپالتي در دوران 18 ماهه مربيگري رم، به طور متوسط 2/33 امتياز در هر بازي گرفته.»

رونالو با کودکی که به میان زمین دویده بود،سلفی انداخت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.