نخستين برد آندورا بعد از 13 سال

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

آندورا در مرحله مقدماتي جام جهاني با يك گل مجارســتان را برد و به روند 66 بــازي بدون برد در مســابقات رســمي كه حدود 13 سال طول كشيده بود، پايان داد. مــارك ربس تنها گل اين بــازي را با ضربه ســر زد تا يكي از نتايج شرم آور مجارستان رقم بخورد و تقريبا اميدهاي اين تيم براي رســيدن به جام جهاني را از بين ببرد. اين تيم با هشت امتياز اختالف نسبت به پرتغال رده دومي در رده سوم گروه B قرار دارد در حالــي كه تنها چهار بازي تــا پايان مرحله مقدماتي باقي مانده. آندورا در اين بازي تنها 30 درصد مالكيت توپ داشــت و بازيكنان ايــن تيم مرتكب 23 خطا شــدند. اولين و تنها برد اين تيم در رقابتهاي رســمي در اكتبر سال 2004 با نتيجه يك بر صفر برابر مقدونيه در مقدماتي جام جهاني به دســت آمد. البته اين تيم پيشرفتهايي داشته، در مــاه فوريه با 2 گل تيم ســن مارينو را در ديداري دوســتانه برد، در ماه مارس جزاير فارو را بدون گل متوقف كرد و جالب اينكه تا اينجا سه كلينشيت داشتهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.