كاليورت از سمت مديرورزشي پاريس بركنار شد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

پاتريك كاليورت ستاره سابق بارســلونا كه بهعنوان مدير ورزشي باشگاه پاريسنژرمن كار ميكرد، از اين ســمت بركنار شــد. مهاجم ســابق تيم ملي هلنــد كه كمتر از يك ســال بهعنوان مدير ورزشــي باشــگاه پاريســنژرمن فعاليــت داشت، ماه جوالي سال 2014 در اين سمت مشــغول به كار شد اما باشــگاه روز جمعه اعالم كرد كه با يك توافق دوجانبه به همكارياش با او پايان داده است. در يك سالي كه كاليورت مدير ورزشــي PSG بــود دوران حكمراني ايــن تيم بر فوتبال فرانســه خاتمه يافت و اين باشگاه نتوانست پنجمين قهرماني متوالياش را در لوشــامپيونا كسب كند. البتــه پاريســيها جامهاي داخلــي از جملــه جــام حذفي و اتحاديه را بردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.