لبران جيمز ركورد مايكل جردن در فينالها را شكست

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

شكســت ناپذيري گلدن استيت در پلــيآف فصل جــاري NBA بــه پايان رســيد و كليولند كاواليــرز يك بار ديگر بازگشت. درســت مانند ســال گذشته، فينال NBA پس از ســه برد متوالي كه در كارنامه گلدن اســتيت به ثبت رسيد، در بازي چهارم به ســود كليولند كاواليرز خاتمه پيدا كرد.

لبران جيمز تريپل دابل كرد، كايري ايروينــگ 40 امتياز گرفت و شــواليهها ركــورد امتيازگيــري را با ويــران كردن ويرانگرترين خــط حمله NBA در يك بازي سنگين و پرفشار كه پر از خطاهاي فني بود، شكســتند و در نهايت با نتيجه 137 به 116 پيروز شــدند تا به 15 بازي بدون شكســت جنگجويان گلدن استيت پايان دهند.

جيمز كه در اين بازي شــمار تريپل دابلهايــش (دو رقمي شــدن در ســه فاكتور كســب امتياز، پاس گل و ريباند) را در بازيهاي فينال به 9 رساند و ركورد مجيك جانســون را شكســت، در پايان مسابقه به خبرنگاران گفت: «قهرماني در خون ما است. امشب اين موضوع را ثابت كرديم. ما واقعا منسجم و يكپارچه بوديم. تــوپ را بيــن هم رد و بــدل ميكرديم، آن را جابهجــا ميكرديــم و در دفاع هم قدرت فيزيكي بااليي داشــتيم. اين يك بازي اســت.» اين اما همان بازي بود كه شــواليهها بايد ارائــه ميكردند و همان چيزي بود كه براي هيجان دادن به سري بازيهاي فينال امســال نياز بود؛ فينالي كه شــايد تب و تاب الزم را نداشت و به نظر ميرسيد كه خيلي سريع تكليف آن روشن شــود اما حاال اين فينال به بازي پنجم كشيده شد؛ مسابقهاي كه دوشنبه شب در اوكلند برگزار ميشود.

شــواليهها در نيمــه اول 86 امتياز گرفتنــد و پس از آن در كوارتر ســوم و چهارم زمينگير شــدند كــه در آن مدت خطاهاي فني فراواني هم مرتكب شدند. جيمز براي ســتاره حريف كوين دورانت رجزخواني كرد و هواداران كليولند مانند موتور جت غرش ميكردند. شــواليهها به بردهاي متوالي گلدن استيت پايان دادند. يــك واقعيت تلخ درباره آمــار بازيهاي مراحل پليآف وجود دارد كه ميگويد تا كنون هيچ تيمي نتوانســته است، باخت 3 بــر صفرش در ســه بازي نخســت را جبــران كند و در نهايــت 4 بر 3 ببرد. تا ســال گذشته هم اما هيچ تيمي نتوانسته بود باخت 3 بر يك در فينالها را جبران كند امــا كليولند در خانه بازي ســوم را برد، بازي چهارم را باخت و ســپس ســه بازي بعــدي را برد و در پايان بازي هفتم در اوكلند در خانه گلدن اســتيت جشن قهرماني گرفت كه آن اولين قهرماني يكي از تيمهاي ورزشي كليولند از سال 1964 بود. حاال هــواداران كليولند درباره تكرار چنان ســناريويي روياپردازي ميكنند و در بازي چهارمشــان برابر گلدن استيت هــم هرچــه ثانيهها ميگذشــت و بازي به پايانش نزديكتر ميشــد، آنها شــعار «شــواليهها در بازي هفت» را بلندتر سر ميدادند.

تايرون لو، سرمربي كليولند كاواليرز در پايــان بازي گفــت: «بليولند (تركيب كلمــات Believe و Cleveland به معناي ســرزمين باور) هرگز تســليم نميشود و ما به مبارزهمان ادامه ميدهيم. ما به تالشمان ادامه ميدهيم.»

گلدن اســتيت وريرز امــا تنها 48 دقيقه تا برگزاری جشــني كه تمام طول ســال برايش برنامهريزي كرده بود فاصله داشــت. قهرماني آنها اما دو سه روز ديگر به تعويق افتاده اســت و نفس در ســينه هواداران حبس شده است.

استيو كر، ســرمربي گلدن استيت نگران نيســت و گفت: «فكر نميكنم كه هيچ گونه نگراني دربــاره پيروزي و آمار تاريخي وجود داشته باشد. به نظر من ما برابر يك تيم مصمم كه در خانهاش بازي ميكــرد و تيمي فوقالعــاده با بازيكناني فوقالعاده، بازي ميكرديم و آنها هم آمده بودند تا كار ما را ســخت كنند. به همين سادگي.»

در اين بازي كوين دورانت، ســتاره گلدن استيت 35 امتياز گرفت آن هم در حالي كه كمك چنداني از سوي استيفن كاري - كســي كه خودش 14 امتياز 4( پرتــاب موفــق از 13 پرتابــش) گرفتدريافت نكرد.

در ســمت مقابــل هم ســتاره بي چونوچــراي قهرمــان كنفرانس شــرق كســي نبود جز لبران جيمــز كه با 31 امتيــاز، 10 ريباند و 11 پاس گل خوش درخشيد. او كه ماه گذشته ركورد مايكل جردن اسطوره شــيكاگو بولز را بهعنوان امتيازآورتريــن بازيكن تاريخ پليآفهاي NBA شكســت حاال جاي او را بهعنوان ســومين بازيكن امتياز آور در فينالهاي NBA هم گرفته است. ستاره كليولند كه 44 بازي در فينالهاي NBA انجام داده است، ركورد يك هزار و 176 امتيازي كه جردن در 35 بازياش در فينالها به ثبت رســانده بود را شكست و حاال تنها جري وســت 1679( امتياز) و كريم عبدالجبار 1317( امتيــاز) را باالتر از خود ميبيند. جيمز همچنين در ردهبندي بيشــترين پرتابهاي آزاد در تاريخ NBA هم جاي هيس آيرنس را كــه 1463 پرتاب انجام داده بود گرفت و در صدر ايستاد.

ديلي میل- منچستريونايتد كســاني كه قبل از بازي بزرگداشت مايكل كريك وارد ورزشگاه اولدترافورد شدند را احمق و بي مسوولیت خواند. اين ماجرا چند روز بعد از حادثه تروريســتي لندن رخ داد و سبب شد تا پلیس كل ورزشــگاه را جســت و جو كند. اين افراد ماجراجو بودند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.