تدسكو 31 ساله مربي جديد شالكه

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

شــالكه اخيــرا ماركــوس واينســيرل، مربياش را بركنار كرده و دومنيكو تدســكو را بهعنوان جانشــين او معرفي كرده اســت. واينسيرل 24ساله قراردادي سهساله با شالكه داشت اما پس از تنها يك فصل از كار بركنار شد. شالكه براي اولين بار پس از سال 2009 بود كه به رقابتهاي اروپايي راه نمييافت.

تدســكو 31 ســاله كه مربي تيم دسته دومي ارزگبيرگه آوه بود، قراردادي دوساله با شالكه امضا كرده است. اين مربي در زمستان از آكادمي هوفنهايم جدا شــد و به ارزگبيرگه رفت كه در قعر جدول بوندسليگاي 2 حضور داشــت اما اين تيم با او از 11 مســابقه 20 امتياز گرفت و توانســت در دسته دوم بماند. او پيشتر مربــي تيمهاي پايــه هوفنهايم و اشتوتگارت بوده است.

تدسكو به اين ترتيب دومين مربي جوان پنــج ليگ برتر اروپايي ميشــود. جوانترين مربــي اين ليگهــا در حال حاضــر يوليان ناگلســمان 29 ساله است كه مربي هوفنهايم اســت. مانوئل بام از آگســبورگ و الكساندر نــوري از وردر برمن هم 37 ســال دارند. به اين ترتيب چهار مربــي جوان پنج ليگ برتر اروپايي، همه از بوندسليگا هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.