كارگرجم: هواداران حق دارند نگران استقالل باشند

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

اســتقالل پايان خوشــي نداشت و اين روزها مــورد ارزيابي پيشكســوتان اين تيم قــرار ميگيــرد. كارگر جم در ايــن ارتباط ميگويــد: «ما پيشكســوتان هم پــا به پاي هواداران بابت اين شكســت زجر كشيديم و ناراحت شــديم اما بايد واقعبين بود. در هيچ كجاي دنيا تيمي كه در مســابقات متعدد و ليگ آن كشــور موفق بــوده را به خاطر يك شكست هرچقدر سنگين، اينچنين به چالش نميكشــند. آنچه مســلم اســت اينكه چه در بعــد فني چه در بعــد مديريتي و چه در مستطيل سبز شاكله تيم استقالل بايد حفظ شــود. بايد نقاط ضعف ترميم شده و برطرف شود چون تغييرات هيچگاه جواب نميدهد.» كارگر جم در ادامه ميگويد: «هواداران حق دارند كه نگران تيمشان باشند. آنها صاحبان واقعي تيم هســتند اما مــن از اين هواداران ميخواهم كه منطق را چاشني خواستههاي شان بكنند. مگر فراموش كردهاند كه اين تيم بهترين تيم نيمفصل دوم شــد. شهرآورد را برد و در مرحله گروهي ليگ قهرمانان آســيا هم بهترين نتايج را گرفت. حاال در آن بازي كه حتما داليل خاص خودش را داشته است، اتفاقاتي افتاده كه آن نتيجه به دســت آمده اســت. بهعنوان پيشكسوت اين تيم ميگويم كه تيم ما ســزاوار اين همه تنش نيست. آن هم تنشي كه هواداران خودمان برايش ايجاد كردند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.