فريبا:جوابيبهروشننميدهم

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

اين روزها حاشيه دور و اطراف باشگاه اســتقالل بيداد ميكند. شكست استقالل مقابل العين باعث شــد تــا منصوريان در اين فصل فرجام خوشــي نداشــته باشد و باز هم صداي منتقــدان اين مربي در آمد. حســن زماني عضو هيات مديره اســتقالل و همچنين حسن روشــن پيشكسوت اين باشــگاه به اين نكته اشــاره كردند كه بايد براي اســتقالل مربــي بــزرگ بياورند. در اين ميــان اما فريبا مديرفني اســتقالل از منصوريان دفاع كرد و از روشن خواست كه سكوت كند اما اين پيشكسوت استقالل در صحبتهاي خود به اين نكته اشاره كرد كه فريبا از وقتي به اســتقالل آمده گول پست و مقام را خورده اســت. بهتــاش فريبا روز گذشــته درخصوص اظهارات حسن روشن اينطور گفت: «به او احترام ميگذارم و براي آقاي روشن عزيز آرزوي موفقيت و سالمتي دارم. خود شما بهتر ميدانيد كه من امسال چگونه به اســتقالل آمدم و اگر قرار بود به خاطر پست و مقام باشد همان ابتداي فصل به استقالل اضافه ميشدم، همه خصوصيات اخالقي و شــرايط من را ميدانند و ســعي ميكنم پاســخي به اظهارات آقاي روشــن نداشته باشم و براي ايشان آرزوي موفقيت ميكنم.»

به نظر ميرســد با توجه به تنشهايي كــه اين روزها باشــگاه اســتقالل را اذيت كرده اســت فريبا نميخواهد با حرفهاي جديدي بازهم اين تيم را وارد فاز جديدي از حاشيهها بكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.