قرارداد منتقدان زماني فسخ ميشود؟

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

شكست سنگين و 6 بر يك استقالل مقابل العين امارات در مرحله يك هشتم نهايي ليگ قهرمانان آسيا كافي بود تا اين باشگاه با چالشهاي جدي روبهرو شــود. اظهارات حسن زماني در خصوص عملكرد استقالل و به دنبال آن پاسخ عليرضا منصوريان، محمد خرمگاه، نصرا... عبداللهي و بهتاش فريبا روزهاي پرتنشــي را براي استقالل رقم زد. در واقع منصوريان به همراه كادر فني خود مقابل زماني قرار گرفتهاند. ظاهرا قرار نيست اين تنشها فروكش كند، چرا كه حســن زماني منتظر معرفي هيات مديره جديد استقالل است تا پاسخ انتقادات افراد فوق را بدهد. در يكي از بندهاي قرارداد افرادي چون خرمــگاه و فريبا آمده كه حق صحبت عليه مديران باشــگاه و اعضاي هيات مديره را ندارند و در صورت عدم رعايت آن، باشگاه حق دارد كه قراردادشان را يكطرفه فســخ كند. اين موضوع در يكي از جلســات سال گذشته هيات مديره اســتقالل مطرح شده و به تصويب هم رسيده است. بر همين اساس، زماني منتظر اســت كه تكليف هيات مديره جديد باشگاه مشخص شود و در صورتي كه خودش جزو اين اعضا باشــد، پيگير فســخ قرارداد مربي و مدير فني اســتقالل خواهد بود. عضو هيات مديره استقالل همچنين در رابطه با اظهارات منصوريان و عبداللهي هم قصد دارد اقداماتي را انجام دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.