افتخاری: من باعث محرومیت استقالل نبودم

محروميت استقالل تقصير من بود؟

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

گفته ميشــد بعد از باخت اســتقالل مقابل العين رضا افتخاري مديرعامل اين تيم نخســتين كسي است كه از اين باشگاه ميرود اما خروجي جلسه وزير با افتخاري چيز ديگري بود و او در ســمت خود ابقا شد تا استقالل فصل هفدهم را نيز با مديريت افتخاري آغاز كند اما افتخاري در فصل نقل و انتقاالت و براي فصل آينده استقالل چه كار ميكند؟ مديرعامل استقالل در ابتدا در خصوص وضعيت كاوه رضايــي صحبت ميكند: «ما قبال هم اعالم كرديم به بازيكنان خودمان نياز داريم و قراردادشــان را تمديد ميكنيم. چند بازيكــن را به مجموعه تيم اضافه ميكنيــم نه اينكه يكي كم كنيم و يكي اضافه. ما مشــكلي با كاوه نداريم. به هر حــال هر بازيكني يــك قيمتي دارد. ما هم نبايد به گونــهاي قرارداد ببنديم كه نتوانيم به تعهدمان عمل كنيم. بايد درآمدها و موارد مالي باشــگاه را هم در نظر بگيريم. قرار نيست به هر قيمتي بازيكن جذب كنيم. آن موقع به فوتبال خودمان ضربه زدهايم.»

افتخــاري در ادامــه ميگويــد: «در آخرين صحبتي كه با كاوه رضايي داشــتيم، اين بازيكن اعالم كرد كه ســرگرم كارهاي خانوادگي اســت. اينها همه ظرف چند روز آينده مشخص ميشود. ما به خاطر تيم ملي و بازي با ازبكستان مذاكرات را نهايي نكرديم. خود بازيكنان خواستند كه بعد از بازي تيم ملي با آنها مذاكره كنيم چون تمركزشان بــه هم نريزد.»يكي از ســوژههاي نقل و انتقاالت اســتقالل، رامين رضاييان اســت؛ آيا اين بازيكن با اســتقالل به توافق رســيده اســت؟ مديرعامل استقالل در پاســخ ميگويد: «اين بازيكن هم در واقع در فهرســت همان چند نفري است كه گفتم بعد از بازي تيم ملي با ازبكســتان، با آنها مذاكــره نهايي صورت خواهد گرفت.» افتخاري در مورد ابقا شدنش در استقالل نيز اينطور اظهارنظر ميكند: «ابقاي ما در استقالل معنا ندارد. قرار نبود با وزير جلسه داشته باشيم و ابقا شويم. بر اساس شايعاتي كه وجود داشت، وزير ورزش رسما اعالم كرد كه با قدرت به كارمان ادامه دهيم و بحثهايي كه مطرح ميشود را خودش درست ميكند. ما هم كارهايمان را انجام ميدهيم و به اين شــايعات توجهي نداريم. مشخص است كه اين مسائل از كجا خط گرفته ميشود. واقعيت چيز ديگري است.»شما در حالي در استقالل مشغول به كار هستيد كه هم از هيات مديره و هم از بيرون باشگاه مخالف داريد و عليه تيم و شما اقداماتي صورت ميگيرد. چه راهكاري براي مقابله با اين مسائل داريد؟ افتخاري در پاســخ ميگويد: «داخــل هيات مديره كه مخالفي نميبينم. اينها بحثهايي اســت كه رسانهاي ميشــود و وزير ورزش هم روز گذشته به آن خاتمه داد. به اين ترتيب ديگر كســي مصاحبــه نميكند. اين بحثها بي نتيجه است و به جايي نميرسد.» هفته گذشته تعدادي از هواداران مقابل وزارت ورزش تجمع كردند و خواســتار بركناري شما شدند. مديرعامل استقالل در اين ارتباط ميگويد: «اين تجمعات نخ نما شــده اســت. زمان مديريت بهرام افشارزاده هم همين كارها را كردند.» خيليها به مديريت شــما در بعضي از بخشهاي باشگاه استقالل انتقاد دارند. اين انتقادها را قبول داريد؟ افتخاري در اين ارتباط ميگويد: «من بارها اعالم كردهام كه حتي يك ريال هم براي مديران بعدي بدهي نگذاشته ام. اين هنر مديريت من بوده ولي در گذشــته اينطور نبوده است. اگر استقالل از پنجره نقل و انتقاالت محروم شده، آيا من باعثش بودم؟»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.