استقالليها پولشان را گرفتند

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

بازيكنان اســتقالل روز گذشــته 30 درصــد از مطالبات خود را دريافت كردند و با اين شــرايط تمديد قرارداد بازيكنان اين تيم از ديروز رســما آغاز شد.

ســيدرضا افتخــاري حــدود دو مــاه پيش چكي بــه ارزش 30 درصد قرارداد بازيكنــان به آنها پرداخت كرد كه تاريــخ آن براي ديــروز بود. طبق قرار قبلي مســووالن باشگاه استقالل از روز گذشته بازيكنان اين تيم حدود 30 درصــد از قراردادشــان را دريافت كردند تا بدون مشكل پاي ميز مذاكره بنشــينند. در اين ميان البته مسووالن استقالل دلواپس قرارداد اميد ابراهيمي و كاوه رضايي هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.