منوچهري: رفتن به ليگ يك بزرگترين اشتباه من بود

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مهاجم فصل گذشته تيم فوتبال نساجي قائمشهر معتقد است كه حضور در ليگ يك بزرگترين اشــتباه او بوده است. امين منوچهري ميگويد: «من در 10 سال اخير در ليگ برتر بازي كرده بودم، ولي شــرايطي ايجاد شد كه به ليگ دسته اول رفتم و اين بزرگترين اشــتباه من بود. بازي در ليگ يك با روحيات من سازگار نبود و انگيزهاي نداشــتم. با اين حال فصل گذشته را فراموش كردهام و از زماني كه در شــمال ســاكن شدم تمرينــات خوبي را زير نظــر مربي اختصاصی خودم انجــام ميدهم. در حال حاضر شــرايط خوبــي دارم.» او بازارگرمي نميكند: «در حال حاضــر بازيكناني كــه روي بورس هســتند با پيشــنهادهاي مختلفي مواجه ميشوند، چون اين موضوع طبيعي اســت و آنها عملكرد خوبي داشتهاند. من هم صبر ميكنم تا تيمهاي ليگ برتري به من پيشنهاد بدهند و بتوانم شانس خود را براي رفتن به ليگ برتر امتحان كنم. اگر به ليگ برتر برگردم بدون شــك ميتوانم خودم را ثابت كنم، چون انگيزه بســيار زيادي دارم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.