گسترش فوالد در مسير آمادهسازی

برگزاري جلسه هماهنگي و معارفه كادر فني و بازیكنان گسترش

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

جلسه هماهنگي و معارفه كادرفني و بازيكنان تيم فوتبال گســترش فوالد تبريز در رقابتهاي فصل هفدهم ليگ برتر، ديروز(شــنبه) برگزار و چارچوب فعاليتها و برنامههاي آمادهسازي تيم مشخص شد.

در اين مراسم هوشنگ نصيرزاده با معرفي لوكا بوناچيچ بهعنوان ســرمربي تيــم فوتبــال گســترش فــوالد براي مســابقات فصل هفدهم ليــگ برتر، با اشارهاي كوتاه به ســوابق او در فوتبال ايــران و كشــورهاي مختلــف منطقه، گفت: «فوتبال پديدهاي غربي اســت و به همين دليل بهره بــرداري از دانش و تجربــه مربيان غربي دســتاوردهاي بيشتري را به همراه دارد.»

نصيرزاده در ادامه با معرفي مارتين مجيســتر بهعنوان مربي بدنساز تيم، او را فردي با ســابقه درخشان در فوتبال دنيا دانســت و به فعاليتش در تيمهاي زير ٣2 سال اســلووني و مربي بدنساز تيمهاي بارســلونا و تيم ملي اســپانيا اشاره كرد.

هوشــنگ نصيرزاده از اضافه شدن چند بازيكن اصلي تيم در فصل گذشته و همچنين كاخا در روزهاي آينده خبر

داد.

در ادامه اين مراســم، لوكابوناچيچ چارچوب فعاليتها و برنامههاي مدنظر براي آمادهســازي تيم را تشريح كرد و مربيان و بازيكنان به تبادل نظر در اين خصوص پرداختند.

تمرينــات تيم فوتبال گســترش فــوالد تبريــز از امروز به صــورت دو نوبــت در روز 10( صبح و 18 عصر) در اســتاديوم اختصاصي بنيان ديزل آغاز خواهد شد.

براين اساس، شــاگردان بوناچيچ پس از برگــزاري دو بازي تداركاتي در تبريز، از ٣ تــا 16 تيرماه راهي اردوي آمادهســازي ميشوند و در اين اردو نيز عالوه بر برگــزاري دو نوبت تمرين در روز، پنج بازي تداركاتي نيز مدنظر قرار گرفته است.

اعضاي تيم فوتبال گسترش فوالد تبريز، پس از بازگشت از اردو تمرينات خود را از 19 تير به صورت يك جلســه در روز در اســتاديوم اختصاصي بنيان ديــزل پيگيري خواهند كــرد و قبل از شــروع مســابقات فصل هفدهم ليگ برتر، دو بازي تداركاتي ديگر نيز برگزار ميكنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.