قربانعليپور: نتايجي كه با استقالل و پيكان گرفتيم اتفاقي نبود

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

در فوتبــال حرفهاي امروزه، كســي نيست كه از تأثير و اهميت بدنسازي در موفقيت يك تيم فوتبال بي خبــر باشــد. چنانكه آنها كــه به ايــن موضوع اهميت دادنــد، نتيجهاش را هــم ديدهاند. علي اصغر قربانعلــي پور كه به تازگي بهعنــوان مربي بدنســاز قــراردادش بــا پيــكان را تمديد كرده اســت، از تأثيري كــه در موفقيت اســتقالل دو فصل پيش و پيكان فصل گذشــته داشــته، ميگويد: « عملكردم در تيمهاي ملوان (در زمان حضور اسكوچيچ)، ذوبآهن، استقالل و پيــكان موفقيتآميز بــود و همه اين تيمها در طول فصل از لحاظ بدني شرايط ايدهآلي داشتند. همين استقالل دو فصل پيش را مثال ميزنم كه با وجود مشــكالت فراوان و كمبودها توانستيم تا آخرين روز بازيهاي ليگ مدعي بوده و تا فينال جام حذفي صعود كنيم. فصل پيش هم موفقيت پيــكان در ليگ بــه مانند تيمهايــي كــه نــام بردم اتفاقي نبود و حاصل تالش همــه اعضــاي كادرفني، مديريــت و عملكرد خوب بازيكنان بــود. در اين تيم هم ســعي كردم تمرينات بدنســازي را بــه مراتــب پيشرفتهتر از سالهاي قبل پيش ببرم و در فصل جديد هــم برنامههــاي جديدي براي آمادهسازي بازيكنان پيكان خواهم داشت.»

او بــه علمي بودن تمريناتش تأكيد ميكند: « من مربي هســتم كه ســعي ميكنم تمرينات خود را بــا علم روز فوتبال پيش ببرم و با مربيان بدنسازي در كشورهاي آمريكا و اسپانيا در ارتباط هستم. شايد نشــود برخي تمرينات علمي را در باشــگاههاي داخليمــان اجرا كرد اما هميشــه ســعي كردهام تمريناتي را براي بازيكنان در نظر بگيرم كه از لحاظ فرهنگي هم با بازيكنان ايراني همخواني داشته باشد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.