دعوت از عماد رضا براي بازي مقابل اساطير فوتبال جهان

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

بازيكــن مليپوش ســابق تيمملي عراق و سپاهان اصفهان براي بازي مقابل ســتارگان فوتبال جهان در بصره دعوت شد.

ورزشــگاه بينالمللي بصره ميزبان بازي نمادين تيم اســاطير فوتبال جهان با تيم منتخب ســتارگان عراق در تاريخ اول آگوست شد.

در اين راســتا عبدالحسين عبطان، وزير ورزش و جوانان عراق از عماد رضا، ســتاره ســابق تيم ملي عراق و سپاهان اصفهان بــراي حضــور در تيم منتخب ســتارگان عراق مقابل اســاطير فوتبال جهان دعوت كرد.

اين بازي در راستاي حمايت از رفع تعليق دايمي از ورزشگاههاي عراق برگزار ميشــود. فيفا ماه گذشته به مدت ٣ ماه ٣ ورزشگاه عراق را به صورت موقت رفع تعليق كرد. عماد رضــا در كارنامه خود ســابقه حضور دو دوره در سپاهان را در ســالهاي 2006 تــا 2010 و 2011 تا 2012 را دارد البته ايــن بازيكن عراقي پيش از پيوستن به ســپاهان يك فصل براي فوالد خوزســتان بــازی كرده بود. عمادرضا عــالوه بر اينكه يكي از بهترين خريدهاي خارجي ليگ برتر فوتبال ايران به حســاب ميآمد، همچنيــن يكي از معدود بازيكنان عراقي بود كه با كيفيت باالي فني و حاشــيه كم در ليگ ايران فعاليت ميكرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.