شريفي: فسخ قراردادم به خاطر شرايط مالي نيست

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

محمد شــريفي، يكــي از بازيكنان جوان استقالل خوزســتان بود كه كمتر فرصت بازي در اين تيم را پيدا كرده بود و براساس قانون ميتواند به همين دليل قراردادش را با اين باشــگاه فسخ كند. با اين حال اما گفته ميشــود كه باشــگاه ميخواهد از جدايي او ممانعت كند.

محمد شــريفي در هميــن رابطه در پاســخ به اظهارات مديركل ورزش و جوانان استان خوزستان ميگويد: «اينكه من تا كنــون فقط ده درصــد قراردادم را دريافــت كردهام يك بحث اســت اما فســخ قرارداد من به دليــل عدم حضور در كمتر از ده درصد بازي هاســت.» او همچنين تأكيــد ميكند: «برابر مقررات ســازمان ليگ وقتي يك تيــم، بازيكني را در كمتــر از ده درصــد بازيها به كار بگيرد آن بازيكن حق فســخ دارد. تيم ما 0٣ بازي در ليگ برتر، يك بازي در جام حذفي و هشت بازي در آسيا انجام داده كه ٣510 دقيقه مجموع آنهاســت. من استعالم گرفتم چون كمتر از 15٣ دقيقه يعنــي كمتر از ده درصد ديدارها را بازي كردهام ميتوانم جدا شــوم. فدراســيون اين قانون را تصويب كرده تا بازيكني كه مورد استفاده قرار نميگيرد بتواند براي خودش تصميم بگيرد.»

شــريفي ميگويد: « براي استقالل خوزســتان با مديريت و مالكيت جديد آرزوي موفقيت دارم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.