غالمي: فصل آينده به ليگ برتر باز ميگردم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

محمــد غالمي، مهاجم ســابق تيم ملي كه فصــل قبل را به همراه تيم خونــه به خونه در دســته اول حضــور داشــت در رابطه بــا ادامه دوران بازي خــود ميگويد در فصل پيش رو پيراهن يك تيم ليگبرتري را بر تــن خواهم كرد: «وقتي تيم از جمع مدعيان دور شد و در هفتههاي پاياني بعد از اتفاقات بازي با نساجي، اعــالم مجدد بازي از ســوي كميته انضباطي رخ داد، مســووالن تصميم گرفتنــد كــه تيمــداري نكنند و با پايان يافتن رقابتهاي ليگ يك اين موضوع را علني كردند.»

او در رابطــه بــا جدايــياش ميگويــد: «من اوليــن نفري نبودم كه رضايتم را از اين باشگاه گرفتم و آخرين نفر هم نيستم. طي يكي، دو ســالي كه در اين تيم حضور داشتم تمام تالشم را براي موفقيتش به كار بســتم اما متاسفانه شرايط به نفع ما نبود و به هر دليلي نشد كه اين تيم ليگبرتري شــود.» غالمي در پاسخ به ســوالي كه تصميم دارد فوتبالش را در كــدام تيم ادامــه دهد، تأكيد ميكند: « متاســفانه با پايان يافتن رقابتها هم همانطــور كه ميدانيد مسووالن تيم را رها كردند تا فكري ديگــر كننــد و من هــم رضايتم را گرفتم تــا در تيم ديگري به فوتبالم ادامه دهم. در حال حاضر مشــغول بررسي پيشنهادهايم هستم و تا چند روز آتي تيمم را انتخاب خواهم كرد و ميخواهم بار ديگر به روزهاي اوج فوتباليام در ليگبرتر بازگردم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.