تالش بي نتيجه صباييها براي ماندن در ليگبرتر

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

به نظر ميرســد كه شكايت مديران باشگاه صباي قم از چهار تيم ليگ برتري به اتهام تباني نتيجهاي نداشــته و برخالف ادعاي مديران و بازيكنان اين تيم در هفتههاي گذشته، صباي قم فصل آينده بايد مسابقات خود را در ليگ يك دنبال كند. مديران باشــگاه، اعضاي كادرفني و بازيكنان صباي قم بعد از ســقوط اين تيم به ليگ دسته يك اعالم كرده بودند كه در هفتههاي پاياني ليگ برتر شــاهد فوتبال ناپاك بودهايم. آنها همچنين در مصاحبههاي مختلف و انتشــار پستهاي اينســتاگرامي به صراحت از بازگشت دوباره به ليگ برتر در آيندهاي نزديك حرف زده بودند.

ظاهرا مديران باشــگاه صباي قم در گزارشي به مسووالن سازمان ليگ برتر بــه خاطر اتفاقات مشــكوك در هفتههاي آخر ليگ شــكايت كرده و خواهان رســيدگي به ابهامات بودند. با وجود اطمينان صباييها از بازگشت به ليگ برتر شنيده ميشود كه با بررسيهاي صورت گرفته توسط مسووالن فدراسيون، سازمان ليگ و كميته اخالق، هيچ ابهام بزرگي در مسابقات هفته پاياني ليگ برتر وجود نداشــته و به اين ترتيب قطعا صباي قم به ليگ برتر باز نخواهد گشــت و بايد خودش را آماده حضور در مسابقات ليگ دسته اول آزادگان كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.