عاليقدر چرا به جام رمضان دبي رفت؟

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

در شرايطي كه اين روزها تيم گيتيپسند باحضورچندمهرهسرشناسخود،برايحضور در ليگ برتر و جام باشــگاههاي آســيا آماده ميشــود، غيبتهاي مهران عاليقدر بازيكن مليپوش ايــن تيم در تمرينــات ادامه دارد. مشكالت شخصي و دريافت نكردن بخشي از مبلغ طلب از باشگاه گيتي پسند داليلي بودند كه عاليقدر براي غيبــت در تمرينات و اردوي تداركاتــي اين تيم در شــهركرد عنوان كرده بود. به هميــن خاطر اطالع از حضور او در جام رمضان دبي، براي گيتي پســنديها سنگين بود و حاال كار بازگشــت او به تيم اصفهاني را سختتر كرده است. از آنجا كه عاليقدر بدون هماهنگي با باشگاه راهي اين مسابقات شده، بايد ديد موضع باشــگاه گيتي پسند نسبت به اين بازيكن چيست؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.