مشكل عالیشاه حل نشود، بايد به فجرسپاسي برود

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

سرپرســت باشگاه فجر سپاســى شيراز اعالم كرد كه اگر مشكل عاليشــاه با تراكتورسازي حل نشود اين بازيكن بايد فصل آينده را در ليگ دســته اول ســپري كند. عبدالرسول فالح در همين رابطه توضيح ميدهد: «خوشــحال ميشويم مشكل ســربازي عاليشاه حل شود و او بتواند در تراكتورســازي بازي كند اما آنطور كه ما شــنيدهايم عاليشاه نميتواند در تراكتورســازي بازي كند و بايد به تيم ديگري برود. اگر مشكل عاليشاه با تراكتورســازي حل نشود، اين بازيكن بايد به فجرسپاسي بيايد. سردار بارانچشمه كامال از اين موضوع آگاهي دارد و ميداند عاليشــاه سرباز ســپاه است و اگر در تراكتورســازي نتواند بازي كند، قطعا بايد به فجرسپاسي بيايد.» سرپرســت باشگاه فجرسپاسي درباره انتخاب ســرمربي اين تيم ميگويد: «عالوه بر پيرواني دو گزينه داخلي خيلي خوب هم داريم و تا چند روز آينده، تكليف سرمربي تيم را مشخص خواهيم كرد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.