مربي جديد پديده از انگلیس آمد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

رضا مهاجري در ادعاي عجيبي از هدف قهرماني پديده در فصل جديد ميگويد و اهالي فوتبال را متعجب ميكند. يك روز بعد اما خبر حضور محمد تقوي در اين تيم، نشان از اين دارد كه او درباره هدف تيم و تالش عوامل براي قهرماني چندان هم بيراه نگفته است. تيم فوتبال پديده كه چند روزي است تمرينات خود را آغاز كرده عالوه بر بابك حاتمي و امين قاسمينژاد دست به يك خريد خاص زده است. محمدرضا مهاجري سرمربي باشگاه پديده براي تقويت كادرفني خود، محمد تقوي، بازيكن سابق استقالل را جذب كردهاست. تقوي مدتي در انگلستان به سرمربيگري در تيمهاي پايه پرداخته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.