احتمال بازگشت سینا عشوري به ذوبآهن

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

بعد از مشكالتي كه براي سينا عشوري در خدمت سربازي پيش آمد، او مجبور شد ذوبآهن را به مقصد تراكتورسازي ترك كند. عشوري بعد از خدمت سربازياش نيز يك سال ديگر با تراكتورسازي تمديد كرد اما در ميانه راه رباط صليبي پاره كرد و فصل شانزدهم را از دست داد. حاال محروميتي كه براي تراكتورسازي از سوي فيفا پيش آمده، نميگذارد نام او دوباره به ليست اين تيم براي ليگ هفدهم برگردانده شود. به همين دليل هافبك فصل پيش تراكتورسازي مورد توجه مسووالن ذوبآهن قرار گرفته است. خود عشوري هم گفته بود اگر جدايياش از تراكتورسازي قطعي شود، در مسير تهران- اصفهان يك تيم را انتخاب ميكند و حاال گفته ميشود او دوست دارد بار ديگر به ذوبآهن برگردد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.