بازگشت میرجوان به سپیدرود

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

عمــاد ميرجــوان پــس از دو فصل دوري از ســپيدرود، مجددا بــه تيم خود بازگشــت. ميرجوان 28 ساله فوتبالش را از جوانان سپيدرود آغاز كرد و سپس پيراهن بزرگســاالن باشــگاه را به تن كــرد كه در آخرين ســال حضورش در سپيدرود عنوان آقــاي گلي ليگ دســته دوم را بر تن كرد. ميرجــوان در ليگ دســته اول در تيمهاي آلومينيــوم اراك و اكســين البــرز حضور داشت و فصل گذشــته هم در ليگ برتر با سپاهان اصفهان به ميدان رفت. اين بازيكن در سال 87 عضو تيم ملي جوانان بود و در سه بازي براي اين تيم به ميدان رفت و در فصل هفدهم به سپيدرود برگشت تا با تيم شهرش فوتبال را دنبال كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.