گلزاري فوالدي شد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

حميدرضــا گلزاري هافبــك نفوذي فصل گذشــته گلگهر ســيرجان با فوالد خوزستان قراردادي 2 ساله بست. مسووالن باشگاه فوالد خوزستان به دنبال درخواست سرمربي تيم بزرگســاالن خود ظهر ديروز جلســهاي را با حميد گلزاري امجد بازيكن فصل گذشته تيم گل گهر سيرجان برگزار كردند كه در پايان اين جلسه قراردادي به مدت 2 فصل بين طرفين امضا شــد تا اين بازيكن جوان و آينده دار به جمع شاگردان سيد ســيروس پورموسوي در ليگ هفدهم بپيوندد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.