مقابله با شرط بندي

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

مراجع نظارتي فوتبال درصدد جلوگيري از فعاليت يك نهاد فوتبالي همكار با يك بنگاه شــرط بندي هســتند. اين خبر را «ميزان» منتشــر كرده و در توضيح آن نوشــته: مدتهاست يكي از ارگانهاي فوتبالي با ارائه مجــوز فعاليت، از درآمد يك بنگاه شــرطبندي به روش پيشبيني نتايج فوتبال، سود مالي به دست ميآورد. جالب اينجاســت كه اين مجموعه شــرط بندي به حامي مالي دستگاه فوتبالي مورد نظر تبديل شده و آگهي جذب مخاطب و چگونگي شــركت در اين مسابقات، پيشبيني با خريداري برگه، با لينك يك وبالگ (نه ســايت رسمي) در ســايت اطالعرساني نهاد فوتبالي مورد نظر درج شــده و حتي شــماره تلفنهــاي اشــخاص بهعنوان متولــي پخش اين برگههــا كه در نقاط مختلف تهران حضور دارند در وبالگ موردنظر درج شده اســت. نكته قابل تامل اينجاســت كه بر خالف ســالهاي گذشته، عوامل برگزاري اين شرطبندي سنتي رايج در كشور حاال نــام ارگان مورد نظــر را روي برگههاي پيشبيني گذاشــتهاند تا فعاليت خود را قانوني و رسمي جلوه بدهند. از طرف ديگر در برگههاي پيشبيني رســما درج شده كه بخشــي از درآمد حاصل از فروش برگهها صــرف هزينههاي خيريه ميشــود امــا حتي اگر اينطور باشد، باز هم شرط بندي غيرقانوني و حرام اســت. پيش از اين هم ســايتهاي مرتبط با اين ارگان از ســوي مراجع قضايي فيلتر شده بودند كه اين نشــان ميدهد با هيچ بهانهاي نميتوان شرط بندي را قانوني خواند. طبق قوانين اينكه عدهاي وارد ســايتي شــوند يا برگههايي را با پرداخــت مبلغي، خريداري كرده و درباره نتيجه مسابقات نظر داده و پيشبيني كنند و بر اين اســاس و در صورت نظــر صحيح، مبلغي دريافت كنند هم شــرط بندي بــوده و غيرقانوني محسوب ميشود و پرداخت مبلغي از اين درآمد به موسسات خيريه، توجيه مناسبي براي انجام دادن اين كار غيرشرعی نيست. همانطور كه هفته گذشته عنوان شد، اخيرا نهادهاي نظارتي و مراجع قضايي فوتبال ايران رســيدگي به پرونده شــرط بندي در فوتبال ايران را در دستور كار خود قرار دادهاند و به سرنخهاي بسيار مهمي هم در اين مورد رسيدهاند. طبق شــنيدهها درباره همكاري نهاد فوتبالي مورد نظر با بنگاه شــرط بندي به روش پيشبيني نتايج، در هفتههاي اخير گزارشهاي مختلفي ارسال شده و با توجه به غيرقانوني بودن خريد و فروش برگهها به هــر عنواني، اين همكاري تجــاري به زودي به پايان خواهد رســيد و جلوي فعاليت اين مجموعه گرفته خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.