باالتر از همه افتخارها

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

جذابتــر از همــه قهرمانيها و آن توپ طال و كفش برنز، همين هديه توني كروس به كودكان بيمار اســت. هديهاي كه از حراج پيراهن كروس در فينال ليگ قهرمانان اروپا به دســت آمده و قرار اســت در بنياد خيريه اين بازيكن براي كودكان بيمار آلماني هزينه شود. توني كروس پيراهني را كه شنبه هفته پيش با آن دوازدهمين قهرماني رئال مادريد در ليگ قهرمانان اروپا را جشن گرفته بود، در مراسمي در شهر كلن به حراج گذاشت و هدفش اين بود كه درآمد آن را در بنياد خيريهاش خرج كند. در اين مراسم 450 ميهمان از جمله سرمربي ســابق كروس در بايرن مونيخ يعني يوپ هاينكس و همچنين چند تن از همتيميهاي سابقش مانند لوكاس پودولسكي حضور داشتند و پيراهن اين بازيكن به قيمت باورنكردني 642 هزار يورو فروخته شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.