دستيار هميشگی

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

در دسترسترين دستيار براي ســرمربيان ليگ برتري، فصل جديــد ليــگ را در آبادان ســپري خواهد كــرد. حضور اكبر محمدي را اگر چــه مديرعامل صنعتنفــت تكذيب كرد اما شنيديم او بهعنوان يكي از دستياران فراز كمالوند به كادر فني تيم آباداني اضافه شــده و قرار است در كنار فراز حضور داشته باشد. انتخاب محمدي بهعنوان ســرمربي تيم فوتبال جوانان ايــران يكي از فراموشنشــدنيترين تصميمهاي فدراســيون فوتبال بود. خيلیها فكر میكنند او با يــك برنامه تلويزيوني فوتبالي در شــبكه دو شناخته شــد و چند وقت بعد بدون آنكه كارنامه قابل توجهي داشــته باشــد، هدايت يكي از بااســتعدادترين نســلهاي تاريخ تيم جوانان را بر عهده گرفــت. اما واقعيت چيز ديگری است. بد نيست بدانيد سردار آزمون، عليرضا جهانبخش، علي كريمي و احسان پهلوان كشفهاي او بودهاند اما اكبر محمدي با همين ســتارهها در آسيا نتيجه نگرفت. او بعد از بركنارياش هميشه ميگفت كه اگر در تيمهاي جوانان و يا نوجوانان حفظ ميشد، در آينده نتايج خوبي به دســت مــيآورد. او پس از تيم ملی جوانان، از ســرمربيگري به دستياري نزول كرد. او بعد از پايان روزهاي ســرمربيگرياش در تيمهاي ملي جوانان و نوجوانان، ابتدا به پيشنهاد امير قلعهنويي پاسخ مثبت داد. كمي بعد در ســياهجامگان دســتيار اكبر ميثاقيان شد و قدم بعــدياش، توافق با فــراز كمالوند بود. اكبــر محمدي حاال شخصيت يك دستيار را به خود گرفته و شايد اين مسيري كه به آن وارد شده، ديگر بخت سرمربيگري را پيش پايش نگذارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.