نقد رفتار زشت سعودیها

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

روزنامه الرايه قطر با اشــاره به عدم تمكين بازيكنان تيم ملي فوتبال عربستان در ســكوت يك دقيقهاي به احترام قربانيان حوادث تروريستي لندن در بازي با استراليا، آنها را تروريست خواند و نوشت: «بازيكنان تيمملي عربستان تروريست هســتند. عربســتانيها ادعاي مبارزه با تروريســتها را دارند اما آنها در واقع خودشان با تروريستها هستند و بازيكنان تيمملي فوتبال اين كشور توجه خود به تروريســتها را با نپذيرفتن سكوت يك دقيقهاي به احترام قربانيان حوادث تروريســتي لندن نشــان دادند. در حالي كه بازيكنان استراليا و جمعيت حاضر در ورزشــگاه پيش از آغاز بازي هفته هشــتم مرحله نهايي انتخابي جامجهاني يك دقيقه ســكوت كردند، بازيكنان تيمملي عربستان بدون توجه به احساس آنها به گرم كردن خود پرداختند. عربســتانيها كه روز و شــب مدعي مبارزه با تروريستها هستند بهتر بود همگام با استرالياييها و جامعه جهاني با قربانيان حوادث تروريســتي همدردي ميكردند تا نشــان دهند واقعا در خط مبارزه با تروريسم هستند.» همچنين روزنامه الوطن درخواست امارات براي تغيير داوران قطري بازياش برابر تايلند در هفته هشــتم مرحله نهايي انتخابي جام جهاني 2018 روســيه را به نقد كشيد و با تندي نوشــت: «به نظر ميرسد رسانههاي ورزشــي امارات به مرحله هذيانگويي رسيدهاند. آنها اخالق را زير پا گذاشته و از فيفا خواستار تغيير تيم داوري قطري در بازي خود برابر تايلند شدهاند.» اين روزنامه قطري در ادامه اماراتيها را به خاطر درخواست سلب ميزباني جام جهاني 2022 از قطر با كلماتي همچون سحر و جادو شدن و زندگي در دنياي غيرواقعي خطاب قرار داده و خواستار تغيير نگرش آنها شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.