خصوصيها به اتحاديه پناه ميبرند

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

از روزي كه باشــگاههاي خصوصي فوتبال ايران تصميم به تاسيس اتحاديه گرفتند و ناكام ماندند، 5 ســال ميگذرد و حاال دوباره شــنيدهايم مديران فعلي باشگاهها مصمم شدهاند براي راهاندازي اتحاديه باشگاههاي خصوصي فوتبال ايران. درباره اين اتحاديه كه گفتهاند سايهاش بر سر همه باشگاههاي خصوصي ليگ برتر، ليگ يك، ليگ دو و ليگ فوتسال گسترده خواهد شد، هوشنگ نصيرزاده مديرعامل باشــگاه گسترش فوالد تبريز گفته: «با توجه به قوانين صريح كنفدراسيون فوتبال آسيا و فيفا، چه بخواهيم چه نخواهيم فوتبال ايران بايد به ســمت خصوصي شــدن پيش برود و اين اتفاق دير يا زود بايد بيفتد. در سالهاي گذشته افراد مختلفي در فوتبال سرمايهگذاري كردند اما در نهايت با شكســت مواجه شدند و آنهايي هم كه باقي ماندهاند، به ســختي كار خود را پيش ميبرند. متاســفانه در سالهاي اخير در حوزه فوتبال حمايت خوبي از بخش خصوصي نشده و بيشتر توجهات معطوف به باشگاههاي پرطرفدار و دولتي است. راهاندازي اتحاديه باشگاههاي خصوصي در فوتبال ايران و ائتالف اين باشــگاهها قطعــا ميتواند فضايي را به وجود بياورد كه حقوق آنها به راحتي پايمال نشــود. در حال حاضر باشــگاههاي خصوصي براي فراهم كردن امكانات الزم جهت حضور در ليگهاي مختلف، خصوصا تقويت تيمهاي پايه و شركت در ليگهاي بانوان، فوتسال و فوتبال ساحلي نياز به حمايت مسووالن فدراسيون فوتبال، وزارت ورزش و جوانان و ساير ارگانهاي دولتي و صنعتي دارند. به همين دليل مديران اين باشگاهها تصميم گرفتهاند در آيندهاي نزديك اتحاديه باشــگاههاي خصوصي فوتبال ايران را راهاندازي كنند تا به قول خودشان اين اتحاديه حق آنها را از فوتبال بگيرد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.