پرسپوليس تهديد شد

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

اين بار نوبت به وحيد هاشــميان رســيده بود كه مقابل پرسپوليس بايستد و اين باشــگاه را به شكايت تهديد كند؛ شكايت به فيفا براي گرفتن طلب معوقهاش. هاشــميان با تكذيب حضورش در كادر فني پرسپوليس هم گفت كه فعال برنامهاي براي مربيگري در ايران ندارد. در همين روز بود كه محمدرضا ساكت مسووليت تيمهاي ملي فوتبال را به عهده گرفت و رييس جديد فدراسيون فوتبال- مهدي تاج- هم بدهي اين فدراسيون را 13 ميليارد و 400 ميليون تومان اعالم كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.