وزنهبرداری در خطر حذف از بازیها

بازی با ازبکستان، آغاز عملیات بزرگ بالهای پرواز را باز کنید

Iran Varzeshi - - صفحه اول - سعید زاهديان ‪Saeed Zahedian‬

خیلیها میگویند تیم ملی از این بهتر نمیشــود، صدرنشــین گروه در مقدماتی جام جهانی و یک پیروزی تا صعود مقتدرانه به جام جهانی، تیم نخســت آسیا در ردهبندی فدراسیون جهانی (فیفا) با یک نســل جوان که ســالها فوتبال ملی ایران را بیمه میکنند. تیم ملــی در ظاهر همه چیز دارد و یکی از بهترین دورههای خود را سپری میکند؛ ســرمربی بزرگ در کنار بازیکنان مستعد که در آسیا سالهاست رنگ باخت را ندیدهاند.

ایران بیشــک بهترین تیم آسیا است و نتایج تیم ملی، بزرگترین منتقدان کیروش را هم تسلیم کرده تا به تمجید از تیم ملی و سرمربی پرتغالی آن بپردازند.

در شــرایطی که ما همه بر این باوریم تیم ملی در شرایط فوقالعادهای قرار گرفته، اما یک پرسش ذهن ما را به خود مشغول کرده است. یک پرسش کلیدی که میتواند آینده بهتری را برای فوتبال ملی ما رقم بزند.

پرسش این است: تیم ملی با حواشی یک سال گذشته و از جنگ و جدل کیروش و برانکو گرفته تا برکناری دستیاران و مصاحبهها و بیانیههای گاه و بیگاه کیروش در خصوص کمبود امکانات، نداشتن زمین تمرین و اردوهای مناسب، هماهنگ نشدن بازیهای تدارکاتی با تیمهای بزرگ و سوءمدیریت در فدراســیون فوتبال، بهترین تیم آسیا اســت. حاال اگر تیم ملی این مشــکالت را نداشت، به لحاظ کیفیت فنی و جایگاه در فوتبال دنیا کجا بود؟

اگر تدابیر بهتری در تیم ملی اعمال میشد، یا اگر اختالفاتی که میان کیروش و برانکو، جو اردوها را متشنج کرد و بازیکنان پرســپولیس از دبی به تهران بازگردانده شدند و در روحیه تیم ملی ماهها اثر منفی گذاشت، از اساس درست مدیریت میشد، تیم ملی اوج بیشتری نمیگرفت؟

کارلوس کیروش در یک ســال گذشــته مدام در بیانیههایش از کمبود امکانات و فقدان زمین تمرین شکایت داشــت. او هرگز نتوانســت اردوهای تیم ملی را طبق برنامهریزی از پیش تعیین شده برگــزار کند. تیم ملی بازی تدارکاتی الزم و کافی در این دوره نداشــت، در حالــی که حریفان ایران و رقبای تیم ملی بازیهای خوبی با تیمهای مطرح دنیا برگزار کردند. اگر تیم ملی در فضای آمادهسازی مناســبتری قرار داشــت، تیم ملی بازیهای بهتر و بردهای حیرتانگیزی را به ما هدیه نکرده بود؟ یا موضوع اخراج دستیاران که حاشیههای بزرگی ایجاد کرد و برخی رسانهها با دامن زدن به این مسائل، آرامش تیمی که میخواهد به جام جهانی برسد را گرفتند.

در مجموع تیم ملی ایران روزهای امیدوارکننده و خوبی را پشــت سر میگذارد و عالقهمندان به فوتبال را خرسند و راضی نگه داشته است.

این تیم به احتمال فراوان در ادامه نتایج خوب خود از سد ازبکستان هم عبور خواهد کرد و دوشنبه شب در تهران و همه شهرهای ایران جشن صعود به جام جهانی روسیه برپا خواهد شد اما از حاال به این بیندیشیم که تیم ملی با کنار گذاشتن مشکالت و مصائب یک سال اخیر، میتواند شگفتیساز جام جهانی روسیه باشد. این تیم با این مربی بزرگ و مجموعهای از ستارههای جوان و مستعد میتواند برای نخســتین بار از مرحله گروهی جام جهانی باال برود، به شرطی که تمام ظرفیتهای فوتبال ایران در خدمت تیم ملی باشــند و پس از صعود، مشکالت گذشته از سر راه برداشته شده و تیم ملی بالهای پرواز خود را باز کند و باال و باالتر بپرد. تیم ملی ایران به عنوان بهترین تیم آســیا میتواند رویاهای بزرگــی را به واقعیت تبدیل کند. با نگاه به جام جهانی 2014 برزیل و نمایشهای خوب تیم ملی مقابل نیجریه و آرژانتین که در بازی دوم ما تا آستانه حتی پیروزی مقابل یکی از بهترین تیمهای جام پیش رفتیم بارقههای امید را در دل عالقهمندان به فوتبــال در ایران زنده کرد که پروژه نیمه تمام خود را در جام جهانی برزیل این بار در روسیه تکمیل کنیم، به شرطی که همه همدل و با اتحاد پشت تیم ملی بایســتیم و برای یک کار بزرگ از حاال برنامهریزی کنیم و بخواهیم که تیم ملی را در جمع 16 تیم برتر دنیا ببینیم. بازی با ازبکســتان، پایان کار تیم ملی نیست بلکه آغاز عملیاتی بزرگتر است که نزدیک به 6 ســال برای آن برنامهریزی شده و هزینه صورت گرفته است. پس با کنار زدن حواشی، مسیر تیم ملی را برای حرکت رو به جلو و اوج گرفتن هموار کنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.