منتظري:‌امیدوارم‌جاودانه‌شویم

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

پژمان منتظري پیش از آغاز تمرین تیم ملي که عصردیروز براي آمادهسازي جهت بازي فرداشب مقابل ازبکها انجام ميشود حرفهاي مهمي زد. مدافع تیم ملي ایــران گفت: «کمپ مــا دو هفته پیش شروع شد و شــرایط خوبي است. همه بچهها توجیه شدهاند. فکر ميکنم این بازي از سختترین دیدارهاي تاریخ فوتبال ایران اســت و همه ميدانند که این بازي چه اهمیتي دارد. خدا را شکر تمرینات خوبي داشــتیم و چند مصدوم هم داشــتیم که اکنون شــرایط خوبي دارند. امیــدوارم بتوانیم یک بازي خوب انجــام بدهیم و تمام توانایيهاي خود را نشان بدهیم و خواستههاي کادرفني را در زمین اجرا کنیم.»

منتظــري ازبــازي تدارکاتي مقابل مونته نگــرو به نیکي یاد کــرد: «بازي تدارکاتــي خوبــي مقابــل مونتهنگرو داشــتیم. خوشــبختانه شــرایط بدنــي بچهها و خــود من هــم خوب است.»

مدافع تیم ملي فوتبال کشــورمان دربــاره اینکــه اگــر تیم ملــي مقابل ازبکستان گلي دریافت نکند به رکوردي استثنایي ميرســد و چه نظري در این خصــوص دارد، گفت: «بــراي هر بازي هدفگذاري مختلــف داریم و هدف ما فقط گل نخوردن نیســت. مطمئنا یکي از اهداف بزرگ ما بســته نگه داشــتن دروازه است اما ابتدا ميخواهیم به جام جهاني برســیم. شاید در این راه هم گل بخوریم اما در این بازي فقط ميخواهیم به پیروزي برسیم. امیدوارم بتوانیم این رکورد را هم حفظ کنیم، چون رکوردي جاودانه است. تمام تالشمان را ميکنیم دل مردم را شاد کنیم و به خواستههاي خود برسیم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.